Kancelář stavebních konstrukcí, s.r.o.
Statická, projektová a inženýrská společnost

Rychlý kontakt:

Ing. Vít Kudrnovský
společník a jednatel,
autorizovaný inženýr pro
statiku a dynamiku staveb
Telefon: +420 737 852 232
Email: info@kasko-sro.cz

Co je výpočetní model? Výpočetní model je matematicko-fyzikální nástroj určený k návrhu a posouzení stavební konstrukce.


Výpočetní model vytváří statik intepretací posuzované či nově navrhované stavební konstrukce do matematicko-fyzikálního prostředí. Relevance výpočetního modelu je závislá na mnoho faktorech, dominantní jsou znalosti a zkušenosti statika.


V zásadě rozlišujeme tři úrovně výpočetních modelů: globální, výsekové a lokální. Globální modely jsou především zaměřeny na celkové chování konstrukce a chování hlavních prvků konstrukce. Výsekové jsou zaměřeny na vybrané části konstrukce a jednotlivé prvky (např. patrový, rohový výsek). Lokální modely jsou zaměřeny na jednotlivé prvky a jejich spoje. V současné době se globální a výsekové modely zpracovávají především v globálních výpočetních programech, lokální modely pak ve specializovaných programech, resp. aplikacích nebo ručním výpočtem.


Zpracování výpočetního modelu probíhá v etapách. První etapou jest vytvoření geometrického modelu konstrukce, včetně definovaní vnitřních a vnějších vazeb. V druhé etapě probíhá přiřazení průřezových a materiálových charakteristik jednotlivým prvkům. Ve třetí etapě je definováno zatížení, jenž je uspořádáno do zatěžovacích stavů a jejich kombinací. Ve čtvrté etapě probíhá analýza chování konstrukce v jednotlivých zatěžovacích stavech a kombinacích. V páté etapě probíhá posouzení konstrukce a jejích částí z pohledu mezního stavu použitelnosti a únosnosti.


Vstupní údaje, parametry výpočetního modelu, výsledky analýzy a posudků jsou součástí statického výpočtu. Statický výpočet je pevnou součástí projektové dokumentace v části D.1.2 – stavebně konstrukční řešení.


Naše kancelář vytváří globální a výsekové výpočetní modely pomocí robustního softwarového nástroje RFEM 5 od společnosti Dlubal Software s.r.o. Modely jsou zpracovávány v prostředí 3D a jejich numerická analýza probíhá na platformě metody konečných prvků.


Ukázka zpracovaných výpočetních modelů:


Naše kancelář vytváří lokální výpočetní modely pomocí specializovaných výpočetních programů od společnosti Fine spol. s r.o. Pro vybrané výpočetní modely naše kancelář vyvíjí vlastní aplikace. Aplikace jsou programovány na platformě tabulkového procesoru Excel 2016. Jednotlivé aplikace jsou zpracovány ve smyslu platných a doporučených ČSN EN a postupů uvedených v odborné literatuře.


Ukázka aplikací lokálních výpočetního modelů:


Betonové konstrukce:Zděné konstrukce:Ocelové konstrukce:Dřevěné konstrukce:Základové konstrukce: